Řád spojové služby 20.10. 2004

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele hasičského záchranného sboru České Republiky a náměstka ministra vnitra.

Obecné názvosloví

a) telekomunikace – přenos informace v jakékoli podobě prostřednictvím drátových, rádiových, optických nebo jiných přenosových systémů
b) radiokomunikace – druh telekomunikace přenášející informaci prostřednictvím rádiových vln
c) hláskovací tabulka – kodifikované výrazy a způsoby pro předání informace pomocí radiokomunikace při špatné slyšitelnosti nebo v případě potřeby přesného předání této informace
d) OPIS – operační a informační středisko místně příslušného území
e) KOPIS – krajské operační a informační středisko
f) operační středisko – OPIS nebo KOPIS
g) místně příslušné území – území stanovené HZS kraje s definovanou skupinou kmitočtů a kmitočtových párů. Pro účel ARS je nutné, aby místně příslušné území mělo vlastní řídící radiostanici své rádiové sítě

Radiokomunikační prostředky

a) radiostanice – stanice určené pro příjem a vysílání rádiových signálů v kmitočtovém pásmu k tomu účelu vyhrazeném
b) přenosná radiostanice – radiostanice napájená z vlastního akumulátoru vybavená vlastní anténou
c) mobilní radiostanice – radiostanice napájená palubním napětím instalovaná v mobilním dopravním prostředku, resp. mobilní požární technice, vybavená anténou instalovanou na karosérii
d) pohyblivá radiostanice – přenosná nebo mobilní radiostanice

e) základnová radiostanice – radiostanice se síťovým napáječem vybavená anténou instalovanou na objektu
f) dálkově ovládaná radiostanice – základnová radiostanice ovládaná pomocí linkové nebo rádiové komunikace
g) rádiový převáděč – základnová radiostanice pro zabezpečení semiduplexního provozu
h) řídící radiostanice – musí být určena v každé rádiové síti, je oprávněna použít oběžníkovou volací značku
i) podřízená radiostanice – ostatní radiostanice v rádiové síti (mimo radiostanici řídící)
j) pagerový přijímač – zařízení pro příjem numerických, alfanumerických a hlasových zpráv. Zpravidla neumožňuje potvrdit doručení zprávy odesilateli,
k) SCC (Single Channel Convertor) – AD/DA převodník sloužící k propojení digitální a analogové rádiové sítě

Radiokomunikační prostředí

a) rádiový směr – komunikace probíhá pouze mezi dvěma radiostanicemi
b) rádiová síť – komunikace probíhá mezi více než dvěma radiostanicemi, jedna z nich musí být řídící, ostatní jsou podřízené
c) dílčí rádiová síť – ucelená rádiová síť s topologií menší než síť, na kterou je uděleno Držiteli Povolení. Tyto sítě jsou provozovány ve více úrovních,
d) kmitočtový kanál (dále jen „kmitočet“) – část kmitočtového spektra určená k přenosu signálu. Je vymezena středním kmitočtem a šířkou kanálu. Slouží pro zabezpečení
simplexního provozu
e) kmitočtový pár – dvojice kmitočtových kanálů sloužících pro zabezpečení semiduplexního provozu
f) hlavní provozní kmitočet – kmitočet nebo kmitočtový pár pro zabezpečení radiokomunikace mezi operačním střediskem, jednotkami PO a složkami IZS v rámci rádiové sítě místně příslušného území. Dle členitosti terénu a taktických či operačních potřeb může být v rámci územní působnosti jednoho operačního střediska více hlavních provozních kmitočtů,
g) radiokomunikační síť PEGAS – plně digitální rádiová síť s integrovanými hlasovými a datovými službami v evropsky harmonizovaném kmitočtovém pásmu 380-400 MHz pracující ve standardu TETRAPOL. Provozovatelem sítě je Ministerstvo vnitra
h) DIR kanál – kmitočet určený pro provoz radiokomunikační sítě PEGAS v přímém módu. Může nahrazovat součinnostní nebo zásahový kmitočet na místě zásahu.

Kmitočty / Kanály

35. Kmitočty ARS se dělí podle způsobu použití na:
a) celostátní, značené písmeny „I“, „K“, „N“, „I+“, „M+“, „G+“, „U“, „Y“
b) územní, značené písmeny „F“, „G“, „H“, „J“, „L“, „M“, „P“
c) kmitočtové páry, značené „R1“ až „R10“, v případě párů tvořených z kmitočtů ostatních nebo kombinací kmitočtu územního a ostatního značené ve formátu Tx / Rx
d) ostatní, značené písmeny „E“, „F+“, „J+“, „K+“, „Q“, „Q+“, „

36. Celostátní kmitočty:
a) jsou používány na celém území ČR
b) smí být provozovány pouze pro stanovené účely
c) není možné udělit výjimku z účelu jejich použití

37. Celostátní součinnostní kmitočet „I“:
a) je používán na OPIS MV-GŘ HZS ČR a všech operačních střediscích HZS kraje
b) je používán při spojení v rádiové síti náčelníka štábu
c) je používán pro součinnostní spojení s letadlem, vrtulníkem, jednotkami PO ostatních zřizovatelů a dalšími složkami IZS
d) je používán pro spojení při přesunu odřadu mimo území vlastního HZS kraje
e) může být propojován do určeného DIR kanál

38. Celostátní zásahový kmitočet „K“:
a) smí být používán jen při komunikaci jednotek PO
b) smí být používán jen v prostoru zásahu (včetně prověřovacího a taktického cvičení)
c) o jeho použití rozhoduje velitel zásahu (štáb)
d) je velitelem zásahu (štábem) používán prioritně jako zásahový
e) nesmí být použita ochrana pomocí CTCSS,
f) může být propojován do určeného DIR kanálu

39. Celostátní zásahový kmitočet „N“:
a) smí být používán jen při komunikaci jednotek PO
b) smí být používán jen v prostoru zásahu (včetně prověřovacího a taktického cvičení)
c) o jeho použití rozhoduje velitel zásahu (štáb)
d) v případě potřeby je určen prioritně ke komunikaci lezecké skupiny ve vrtulníku
e) nesmí být použita ochrana pomocí CTCSS
f) může být propojován do určeného DIR kanálu

40. Celostátní datový kmitočet „I+“:
a) slouží k přenosu dat (např. příkazu k výjezdu, pro paging apod.)
b) je provozován s nejnižším možným výkonem a zpravidla za využití směrových antén
c) nesmí být používán pro hlasové komunikace

41. Celostátní propojovací kmitočet „M+“:
a) je používán pro propojení SCC a radiostanice velitele zásahu (štábu)
b) je velitelem zásahu (štábem) používán prioritně jako propojovací
c) je použita nestandardní ochrana CTCSS

42. Celostátní propojovací kmitočet „G+“:
a) je používán pro propojení SCC a radiostanice velitele zásahu (štábu)
b) je velitelem zásahu (štábem) používán jako záložní propojovací
c) je použita nestandardní ochrana CTCSS

43. Celostátní společné kmitočty „U“a „Y“:
a) jsou používány v rádiových sítích při činnostech nesouvisejících se záchrannými
a likvidačními pracemi jednotek PO
b) nesmí být používány při zásahu
c) smí být provozovány jen na přenosných radiostanicích

44. Územní kmitočty (rozdělení uvedeno v příloze č. 10):
a) jsou používány pro komunikaci mezi základnovými a pohyblivými radiostanicemi
případně pro komunikaci mezi pohyblivými radiostanicemi navzájem
b) používají se ve všech rádiových sítích, kromě sítí regionálních a rádiových sítí ostatních
c) ke zlepšení oddělení lze použít ochrany CTCSS

45. Kmitočtové páry „R5“ a „R10“:
a) jsou používány přednostně pro spojení KOPIS s OPIS místně příslušných území
v regionálních sítích,
b) mohou být použity pro spojení mezi sousedními KOPIS,
c) mohou být použity pro spojení mezi OPIS místně příslušných území,
d) je na nich použita ochrana CTCSS.

46. Kmitočtové páry „R1“, „R2“, „R3“, „R4“, „R6“, „R7“, „R8“, „R9“ a kmitočtové páry
tvořené kombinací kmitočtů ostatních, případně kmitočtu územního a kmitočtu
ostatního:
a) se používají pro převáděčové sítě k pokrytí členitého terénu rádiovým signálem
b) slouží pro komunikaci mezi základnovými a pohyblivými radiostanicemi, případně pro komunikaci mezi pohyblivými radiostanicemi navzájem
c) používají se ve všech rádiových sítích, kromě regionálních sítí
d) v případě použití namísto územních kmitočtů, tyto nahrazují
e) ke zlepšení oddělení lze použít ochrany CTCSS

47. Kmitočty ostatní „E“, „F+“, „J+“, „K+“, „Q“, „Q+“, „L+“, „N+“, „S“, „S+“, „T“, „T+“,
„U+“, „V“, „W“, „W+“, „X“, „Y+“ a „Z“:
a) se používají jako kmitočty ovládací a v kmitočtových párech
b) mohou být použity v ostatních rádiových sítích, pro hlasový vstup do sirén a pro paging
c) ke zlepšení oddělení lze použít ochrany CTCSS

48. Používat jiné kmitočty než udělené Dokladem není dovoleno s výjimkou:
a) předání tísňové zprávy
b) předání tranzitní zprávy
c) vzájemné komunikace sousedních KOPIS
d) společného zásahu jednotek PO dvou nebo více krajů, kdy se zpravidla přechází na kmitočty kraje, na jehož území se zasahuje,
e) když rozsah zásahu vyžaduje vytvořit skupiny zasahujících jednotek PO, které jsou rozděleny na úseky a sektory. V tomto případě se využijí kmitočty jednotek PO zúčastněných HZS krajů. Jejich operační střediska o tom musí být informována
f) nelze-li uskutečnit spojení na přidělených provozních kmitočtech
g) organizace radiokomunikací odřadu, na základě rozhodnutí velitele zásahu (náčelníka štábu), působí-li odřad mimo území vlastního HZS kraje.