Definice SDH

SDH / Sbor dobrovolných hasičů  – je občanské sdružení (spolek) pracující na úseku požární ochrany (viz. § 75 zákona č. 133/1985 Sb.) Jedná se o sdružení  pořádající kulturní a společenské akce, hasičské závody a podobné. V čele SDH stojí starosta sboru a výkonným orgánem je výkonný výbor sboru. Jedná se o samostatně hospodařící organizaci, která je z velké části finančně závislá na okolních subjektech. SDH je  dobrovolná organizace (podobně jako TJ Sokol nebo zahrádkáři), která je postavena na společném zájmu několika osob.

Výbor SDH

Starosta sboru: Miroslav Kodet

Zástupce starosty sboru: Martin Hora

Jednatel sboru:  Miroslav Kodet

Velitel jednotky: Jan Filinger

Hospodář: Miroslav Filinger

Referent mládeže : Lubomír Martiník

Starosta

 •  je představitelem SDH, který zastupuje při jednáních s jinými orgány a organizacemi a podepisuje písemnosti SDH
 • řídí činnost SDH a výboru SDH
 • odpovídá za dodržování Stanov a za rozpracování a plnění usnesení a závěrů vyšších orgánů
 • odpovídá za správné hospodaření s majetkem SDH i s majetkem svěřeným do péče jinými orgány a organizacemi
 • o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru SDH
 • odpovídá za informovanost členské základny SDH

Místostarosta

 • pomáhá starostovi SDH

 • plní úkoly dle dělby práce ve výboru SDH – řídí např. úsek mládeže apod.

 • zastupuje starostu SDH v jeho nepřítomnosti

Jednatel

 • přijímá a podle pokynů starosty SDH vyřizuje korespondenci
 • o došlé korespondenci informuje starostu SDH a podává o ní zprávu ve výboru SDH
 • ve spolupráci s ostatními členy výboru zpracovává hlášení o činnosti SDH, předkládá je na výboru k projednání a zajišťuje  jeho odeslání na OSH ve stanoveném termínu
 • podle plánu práce výboru nebo podle pokynů starosty SDH svolává výborové schůze a valné hromady SDH
 • provádí zápisy ze schůzí
 • odpovídá za řádné vedení členské evidence

Pokladník

 • Odpovídá výboru SDH za dodržování všech právních přepisů a směrnic vztahujících se k hospodaření a vedení účetnictví,
 • vede účetnictví sboru, finanční deník s přehledem všech příjmů a výdajů sboru, evidenci veškerého majetku SDH,
 • finanční deník a účetní doklady předkládá ke schválení a podpisu starostovi SDH,
 • provádí u členů SDH výběr členských příspěvků a vede jejich přesný přehled a ve stanoveném termínu odvádí členské příspěvky v určené výši na OSH,
 • veškeré doklady o hospodaření SDH a majetku SDH předkládá na požádání revizorům účtu a kontrolním a revizním radám.

Velitel jednotky

Velitel sboru vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje při jednáních s orgány obce, fyzickými a právnickým osobami.

 • Řídí činnost jednotky požární ochrany v rozsahu ustanovením zákona a vyhlášek v oboru požární ochrany,
 • organizuje odbornou přípravu členů podle zadaných témat na jednotlivé roky a odpovídá za jejich úroveň provedení, za akceschopnost zásahové jednotky a svěřenou požární techniku,
 • vede dokumentaci o odborné přípravě členů, kontroluje knihu provozu požární techniky, spotřebě PHM a mazadel vedenou strojníkem,
 • kontroluje stav požární techniky, výstroje a výzbroje, vodních zdrojů a navrhuje opatření obcí k odstranění nedostatků, včetně návrhu na případné vyřazení prostředků z používání a nákupu nových,
 • zastupuje starostu v záležitostech
 • zúčastňuje se odborné přípravy, včetně ověření znalostí ve stanovených termínech.

Referent mládeže

Vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmového kolektivu

 • Řídí se pokyny vyšších orgánů týkající se činností mládeže,
 • provádí rozhodnutí orgánů sboru, která se týkají oboru činnosti kolektivu,
 • organizuje a řídí jeho činnost,
 • tlumočí jeho zájmy a stanoviska na jednání orgánů sboru,
 • zapojuje kolektivy do celostátní hry Plamen mládeže a dorostu a do dalších akcí pořádaných pro mládež to i za pomoci ostatních členů výboru,
 • úzce spolupracuje s vedením školy a Občanskými sdruženími pracujícími v místě na úseku práce s mládeží,
 • snaží se získávat další mládež s cílem vychovat si nástupce do řad hasičů.
Členové SDH
 • Ondřej Bláha – člen
 • Kateřina Čapková – člen
 • Viktorie Čapková – člen
 • David Diviš – člen
 • Miroslav Doležal junior – člen
 • Jakub Dušek – člen
 • Kamila Dvořáková – člen
 • Jiří Haken – člen
 • Daniela Hnátová – člen
 • Tomáš Holkup – člen
 • Jitka Kodetová – člen
 • Jan Kubáník – člen
 • František Maryška – člen
 • Eva Pacovská – člen
 • Marek Relich – člen
 • Jiří Srb – člen
 • Jaroslav Vachutková – člen
 • Ivoš Kurhajec – čestný člen
 • Daniel Dvořák – čestný člen
Členové SDH – Mladí hasiči
 • Vojtěch Kordula – mladý hasič
 • Luděk Kubizňák – mladý hasič
 • Karolína Kubizňáková – mladý hasič
 • Zuzana Kurejová – vedoucí mládeže
 • Lubomír Martiník senior  –  vedoucí mládeže
 • Lubomír Martiník junior – mladý hasič
 • Elen Martiníková – mladý hasič
 • Kristýna Mutínská – mladý hasič
 • Jan Relich – mladý hasič
 • Jan Stanislav – mladý hasič
 • Jakub Šimek – mladý hasič
 • Lukáš Vach – mladý hasič
 • Tomáš Vach – mladý hasič
 • Filip Nicolas Zeiner – mladý hasič
 • Jaroslav Žemlička – mladý hasič
 • Tereza Filingerová – mladý hasič
Členové SDH – Čestní členové
 • Miroslav Doležal senior – důchodce
 • Kristýna Fiantková – důchodce
 • Miroslav Filinger senior  – důchodce
 • Karel Hořánek  – důchodce
 • Jiří Knor  – důchodce