Dne 2. února 1900 na podnět p. Václava Pěničky – učitele zdejší školy, za přispění p. Josefa Tovary – starosty a p. Václava Čápa – hostinského, byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Klecanech. Stav při založení byl 22 činných a 6 přispívajících členů. Prvním velitelem byl p. Bohumil Görner – učitel zdejší školy.
Za pomoci obce a majitele velkostatku p. Beniese byla zakoupena stříkačka a potřebný materiál k činnosti sboru. Již od svého vzniku byl sbor velmi aktivní. Prožívá i svoji krizi, ale v roce 1924, příchodem mladých lidí s chutí do dobrovolné práce v obci, ji překonává. V roce 1924 upravují dosavadní stříkačku na motorovou, zúčastňují se různých cvičení, v roce 1930 je zřízena i „jinošská družina“ v počtu 14 členů.

Při slavnostní valné hromadě 17. července 1932 je velmi podrobně uvedena činnost za uplynulých 32 roků trvání sboru: „sbor čítá k 1. 1. 1932 22 členů činných, 19 přispívajících, 4 ženy a 20 jinochů, úhrnem 65 členů. Sbor byl činný při 26 požárech, při 7 požárech stohů… navštívil 48 obvodních cvičení… pořádal 28 plesů, 32 tanečních zábav, 28 divadelních představení a 16 přednášek.”

V roce 1935 byl postaven hasičský dům a 1. září 1935 slavnostně předán svému účelu při oslavách 35. výročí trvání sboru. Stavba byla zadána staviteli p. Josefu Srbovi dne 30. dubna 1935 a dokončena byla 30. srpna 1935 nákladem 74 123,- Kč.

Dnem 14. 8. 1942 nařízením ministerstva vnitra byl veškerý hasičský majetek předán do vlastnictví obce Klecany – hodnota 86 185,- Kč, činnost sboru však nebyla přerušena.

Jednou z největších oslav byla valná hromada 19. února 1950 u příležitosti padesátého výročí založení sboru. V hodnocení činnosti se hovoří o zásazích při 38 požárech a 5 povodních i o dalších akcích.
V době oslavy 80. výročí, které se konalo 31. 10. 1980, bylo již ve sboru 71 mužů a 5 žen. Byl rovněž konstatován nedostatek místa pro požární techniku. Změna nastala v roce 1983, kdy je v červenci zahájena přestavba požární zbrojnice a dokončena v prosinci 1984. Kolaudace byla provedena v únoru 1985. Při přestavbě bylo odpracováno 11 962 hodin. Hodnota tohoto díla byla vyčíslena částkou 1 106 000,- Kčs (vlastní finanční náklad 730 938,- Kčs).

Sbor dobrovolných hasičů během svého trvání mnohokrát zasáhl při požárech v naší obci, pomáhal však i v okolí. Dále uspořádal řadu veřejných cvičení, při kterých byl velice dobře hodnocen. Svůj podíl má také na obohacení kulturního života v obci – měl dobře řízený divadelní soubor, který pořádal divadelní představení, zábavy i koncerty. Činnost sboru byla vždy vysoce oceňována představiteli obce Klecany i občany.

Na valné hromadě 10. ledna 2003 byl do čela jednotky zvolen p. Jiří Srp, byli přijati i 4 noví členové. Od ledna 2006 je v čele jednotky velitel Miroslav Kodet, sbor má 19 členů.

V únoru roku 2000 bylo vzpomenuto stého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Klecanech. Při té příležitosti bylo uskutečněno přijetí zástupců sboru Radou města Klecany, na kterém vedle poděkování obdrželi peněžitý dar za dosavadní činnost ve prospěch města a občanů.

Připravenost, aktivita i osobní hrdinství příslušníků JSDH v Klecanech, byla skutečně prověřena při povodni v roce 2002, kdy Vltava vystoupila ze stavu 175,00 m na stav 184,37 m n. m. dne 14. srpna. Příslušníci SDH se zúčastnili záchranných prací od prvních okamžiků působení povodňových vln 6. – 7. srpna. Den za dnem, tak jak narůstala hrozba a účinnost povodně, rozšiřovala se i pomoc SDH. Příslušníci byli všude – u vytvoření protipovodňových hrází, při organizaci stálých hlídek, evakuaci občanů, zásobování občanů pitnou vodou i u nejtragičtějších zásahů při likvidaci zatopených domů. Byli všude, kde je potřebovali občané a krizový štáb. Splnili heslo, které si dali při zakládání sboru v roce 1900 „Jeden za všechny, všichni za jednoho.“

Bez jejich pomoci se neobešly ani likvidační práce po poklesu vody. Ještě několik dnů pokračují v pomoci při odstraňování škod, odčerpávají vodu ze zatopených domů, sklepů, odstraňují nánosy bahna a pod. Katastrofa, která nemá v historii města obdoby, plně prověřila všechny řídící složky města i postoje občanů. Mezi ty, kteří se nejvíce obětovali a pomáhali, patří i členové Sboru dobrovolných hasičů v Klecanech.